wtorek, 20 listopada 2007

Likwidacja szpitala w Dzierżoniowie

Szpital w Dzierżoniowie, zadłużony na ok. 50 mln zł, został poddany likwidacji.

szpital, Dzierżoniów, likwidacja, 2007, zadłużenie 50 mln zł

Uchwała Nr XI/98/07 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 września 2007 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie

Na podstawie (...) Rada Powiatu Dzierżoniowskiego uchwala, co następuje:

§ 1
1. Likwiduje się powiatową jednostkę organizacyjną pn. „Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie”, zwany w dalszej części niniejszej uchwały „SPSP w Dzierżoniowie”.

2. Dniem zakończenia działalności medycznej SPSP w Dzierżoniowie jest dzień 31.03.2008r. Dniem otwarcia likwidacji SPSP w Dzierżoniowie jest dzień 01.04.2008r.

§ 2
1. Mieszkańcom Powiatu, korzystającym dotychczas ze świadczeń zdrowotnych likwidowanego SPSP w Dzierżoniowie, zapewnione zostaną świadczenia zdrowotne, oferowane w sposób nieprzerwany i bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków i jakości przez nowoutworzony Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Dzierżoniowie w zakresie:

Stacjonarnej opieki zdrowotnej na oddziałach: wewnętrznych, chirurgii ogólnej, ginekologiczno- położniczym, dziecięcym, noworodkowym, okulistycznym i w pracowniach diagnostycznych,

Przyszpitalnych poradni specjalistycznych umożliwiających kontynuację leczenia szpitalnego w prowadzonych oddziałach,

Podstawowej opieki zdrowotnej,

Ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,

Pomocy doraźnej.

2. Planowana likwidacja nie nastąpi, jeśli do dnia 31.03.2008r. Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Dzierżoniowie nie zostanie wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę.

§ 3
1. Mienie dotychczas użytkowane przez likwidowany SPSP w Dzierżoniowie, będzie zagospodarowane w następujący sposób:

Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Dzierżoniowskiego zostaną wniesione w formie aportu do spółki tworzącej Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Dzierżoniowie.
Majątek ruchomy stanowiący własność likwidowanego SPSP w Dzierżoniowie zostanie wydzierżawiony lub sprzedany Szpitalowi Powiatowemu sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

§ 4
Wszelkie prawa i obowiązki oraz zobowiązania i należności SPSP w Dzierżoniowie, po jego likwidacji staną się prawami i obowiązkami oraz zobowiązaniami i należnościami Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

§ 5
Termin zakończenia czynności likwidacyjnych ustala się na dzień 30.06.2008r.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Mateusz Cegiełka


UZASADNIENIE

Rada Powiatu na lutowym posiedzeniu zwróciła się do Zarządu Powiatu o szczegółowe przygotowanie procesu komercjalizacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie.

Obowiązujące obecnie prawo umożliwia przekształcenie publicznej jednostki służby zdrowia jedynie poprzez likwidację, a następnie na jej bazie utworzenie spółki prawa handlowego, która to spółka docelowo po rejestracji będzie prowadziła Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy Sp. z o. o. w Dzierżoniowie.

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały o likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie daje możliwość przekształcenia jednostki w spółkę prawa handlowego.

Najważniejszą zaletą utworzenia spółki prawa handlowego na bazie funkcjonującego Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie jest fakt, że forma przekształcenia nie spowoduje ograniczeń w dostępie do świadczeń medycznych dla mieszkańców Powiatu.

Nowopowstała jednostka będzie realizowała te same usługi, jak dotychczas, kontrakty Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie po przeprowadzeniu procedury konkursowej w NFZ będą realizowane przez nowopowstałą jednostkę (dzięki temu zachowana będzie dostępność do świadczeń medycznych w ramach NFZ i mieszkańcy nie odczują ograniczeń do świadczeń).

W pierwszej fazie przekształcenia 100% udziałowcem będzie Powiat Dzierżoniowski, w perspektywie przewidywany jest udział innych podmiotów, przede wszystkim gmin z terenu Powiatu, które dzięki udziałowi w spółce będą miały możliwość współdecydowania o jej rozwoju i funkcjonowaniu. Poprzez powołanie Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki zracjonalizowany zostanie sposób zarządzania i nadzoru nad szpitalem- będzie on zgodny z Kodeksem Spółek Handlowych.

Spółka będzie miała możliwość prowadzenia działalności komercyjnej, np. wykonywanie usług dla innych podmiotów, czy indywidualnych pacjentów, dzięki czemu pozyska dodatkowe środki finansowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa szpitale muszą dostosować swoją bazę do określonych standardów do końca 2012 roku. W związku z tym potrzebne będą środki finansowe na remonty i inwestycje, zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury. Niewątpliwie nowopowstały podmiot będzie miał większe możliwości do pozyskiwania środków nie tylko z działalności medycznej, a także dostęp do uzyskania kredytów bankowych przeznaczonych na rozwój i modernizację Szpitala.

Po przekształceniu spółka będzie miała również większe możliwości korzystania ze środków unijnych, a dzięki temu Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Dzierżoniowie będzie dostosowywany do wymaganych standardów.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Janusz Guzdek