poniedziałek, 7 września 2015

Jednoznaczne poparcie dla platformy wyborczej FJN

W numerze 79 z 4 kwietnia 1980 roku Żołnierz Wolności informuje na pierwszej stronie:
Pierwsza sesja Sejmu VIII kadencji 
2 kwietnia 1980 r. zebrał się na swym inauguracyjnym posiedzeniu Sejm PRL VIII kadencji, wyłoniony w wyborach 23 marca. Stały się one świadectwem patriotycznej jedności społeczeństwa polskiego, ogólnonarodowej akceptacji platformy wyborczej FJN [Frontu Jedności Narodu] opartej o uchwały VIII Zjazdu PZPR.
W swoim przemówieniu tow. E. Gierek, pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, członek Rady Państwa, powiedział
23 marca w wyborach powszechnych naród polski dał jednoznaczny wyraz swojego poparcia dla platformy Frontu Jedności Narodu i swojej woli budowania socjalistycznej ojczyzny. [...]
W Sejmie reprezentowane są wszystkie patriotyczne nurty polityczne i społeczne, wszystkie warstwy i ludzi pracy, grupy zawodowe, orientacje światopoglądowe, wszystkie pokolenia, są w nim przedstawiciele naszej partii, sojuszniczych stronnictw, są bezpartyjni. [...]
Zasady: socjalistycznej demokracji, współuczestnictwa i współodpowiedzialności, inicjatywy i dyscypliny, dyskusji i jedności działania są szeroko akceptowane przez nasze społeczeństwo. Skupmy nasze wysiłki na zapewnieniu właściwego i powszechnego stosowania tych zasad w praktyce. Nasza partia zmierzać będzie ku temu tutaj w Sejmie oraz we wszystkich dziedzinach życia politycznego i społecznego, w tym duchu zacieśniać będzie współpracę ze Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym i Stronnictwem Demokratycznym, z bezpartyjnymi, z każdym, komu drogie jest dobro ojczyzny. [...]

Przemówienia wysłuchała m. in. funkcjonariusz H. Suchocka, członkini Stronnictwa Demokratycznego, a tym samym Frontu Jedności Narodu.

Wśród obecnych na sali był także tow. A. Werblan, wicemarszałek Sejmu w latach 1971-1982, Dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Marksizmu i Leninizmu w latach 1974-1982, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od lutego 1974 do grudnia 1980, członek Biura Politycznego KC PZPR od lutego 1980 do grudnia 1980, członek KC PZPR od lipca 1956 do lipca 1981, redaktor naczelny głównego pisma ideologicznego PZPR "Nowe Drogi" w latach 1972-1974.


Brak informacji o tym, kiedy uzyskał doktorat. Dziwny jest także fakt, że doktorat został przyznany przez uczelnię poznańską. Dyplom magistra uzyskał w 1954 w Warszawie i pracował w KC PZPR w Warszawie. Skąd zatem doktorat w Poznaniu? Umieszczenie informacji o doktoracie między latami 1954 i 1955 mogłoby sugerować, że doktorat otrzymał w 1954 lub 1955. Natychmiast po dyplomie mgr? Cóż, te niejasności mają zapewne proste wyjaśnienie.

Werblan był dyrektorem Instytutu Podstawowych Problemów Marksizmu i Leninizmu w czasie, kiedy pracował tam L. Balcerowicz, późniejszy minister finansów (m. in. w rządzie T. Mazowieckiego, wcześniej pełniącego funkcję posła z ramienia Frontu Jedności Narodu) i prezes NBP w czasie gospodarki "kapitalistycznej" po 1989.

Wspomnijmy też i o tym, że Werblan był po 1997 wykładowcą Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

Tow. E. Gierek startujący w okręgu wyborczym nr 25 Sosnowiec zdobył 381 096 głosów spośród 381 205 głosów ważnych, czyli 99.97 procent głosów ważnych

Także funkcjonariusz H. Suchocka osiągnęła imponujący wynik. Zdobyła 451 154 głosów w okręgu wyborczym nr 52 Poznań, co stanowiło 97.52 procent głosów ważnych. Było to jej największe życiowe osiągnięcie, choć w latach późniejszych starannie przemilczane. Jej późniejsza trajektoria kariery politycznej została bowiem wyznaczona zaufaniem, jakim obdarzyła ją PZPR przed rokiem 1980. Wyniki "wyborów" 1980 wskazywały poziom tego zaufania.

W wyborach do Sejmu we wrześniu 1993 Suchocka miała 108 872 głosy. Przystępując do tych wyborów jako urzędujący premier, uzyskała czterokrotnie gorszy wynik niż w 1980.Startujący w okręgu wyborczym nr 66 Toruń tow. A. Werblan 406 646, czyli 98.01 procent głosów ważnych.