niedziela, 18 listopada 2007

Sawicka: koniec z ochroną szpitali przed egzekucją komorniczą

5 kadencja, 33 posiedzenie, 2 dzień (25.01.2007)
12 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących.
Poseł Beata Dorota Sawicka:

Dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Zgodnie z ostatnim orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego szpitale nie będą chronione przed egzekucją komorniczą. Trybunał Konstytucyjny uznał bowiem za niezgodny z konstytucją zapis Kodeksu cywilnego, który częściowo chronił od zajęć komorniczych publiczne środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia, trafiające do tej pory do szpitali. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepis narusza swobodę działalności gospodarczej poprzez ograniczanie swobodnej konkurencji, wierzytelności od państwowych instytucji są bardziej uprzywilejowane i chronione przed egzekucją. Zapis nie jest też zgodny z zasadą równości wobec prawa, ponieważ w postępowaniu egzekucyjnym chroni państwowe instytucje spośród innych dłużników. Zdaniem Trybunału różnicowana jest też ochrona praw majątkowych dłużników ze względu na ich status. Przepis Kodeksu cywilnego, który chronił szpitale, pieniądze przeznaczone na leczenie chorych, został uznany za niezgodny z konstytucją. Teraz wszystkie szpitale, które mają długi, mogą z dnia na dzień zostać bez żadnych środków na leczenie pacjentów.
W związku z tym orzeczeniem pod dużym znakiem zapytania stanęło dalsze funkcjonowanie wielu szpitali, na przykład Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy, zadłużonego na przeszło 140 mln zł. Równocześnie Narodowy Fundusz Zdrowia, prowadząc niezrozumiałą gospodarkę finansową, nie przekazuje placówkom opieki zdrowotnej środków pieniężnych za tzw. nadwykonania świadczonych usług, równocześnie wykazując przykładowo w jednym z województw, o którym zaraz będziemy mówić, oszczędności rzędu kilkudziesięciu milionów złotych.

W związku z powyższym pragnę zadać panu ministrowi następujące pytania. Jakie jest zadłużenie opieki zdrowotnej w skali całego kraju? Jakie bieżące działania ma zamiar podjąć ministerstwo, aby zapobiec likwidacji zakładów opieki zdrowotnej, likwidacji, w przypadku której całość wierzytelności musi pokryć właściciel, czyli samorząd albo Skarb Państwa? Jakie długoterminowe działania ma zamiar podjąć ministerstwo w odniesieniu do zadłużonych placówek służby zdrowia, takich właśnie, jak wymieniałam, na przykład Szpital Wojewódzki w Legnicy? Dziękuję.

Pitera: zgłaszam kandydaturę Beaty Sawickiej

Biuletyn nr: 629/V
Komisja: Komisja do Spraw Kontroli Państwowej /nr 23/
Data: 10-05-2006

Mówcy: Poseł Roman Czepe /PiS/
Zastępca Głównego Inspektora Pracy Tomasz Gdowski
Poseł Janusz Krasoń /SLD/
Posłanka Marzena Paduch /Samoobrona/
Poseł Teresa Piotrowska /PO/
Posłanka Julia Pitera /PO/
Posłanka Beata Sawicka /PO/
Prezes Najwyższej Izby Kontroli Mirosław Sekuła
Posłanka Jadwiga Wiśniewska /PiS/
Poseł Jerzy Zawisza /Samoobrona/

(...) Przechodzimy do rozpatrzenia punktu trzeciego porządku dziennego, w którym zajmiemy się powołaniem podkomisji nadzwyczajnej do przygotowania komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. (...)

Posłanka Julia Pitera (PO):
Zgłaszam kandydaturę posłanki Beaty Sawickiej.

Poseł Teresa Piotrowska (PO):
Czy posłanka Beata Sawicka zgadza się być członkiem podkomisji?

Posłanka Beata Sawicka (PO):
Tak.

Beata Sawicka. Zapytanie nr 1112

Pani Sawicka dzielnie sobie poczyna w Sejmie. Chce, by premier się tłumaczył z paragrafów Trybunału Konstytucyjnego dotyczących odwołania przewodniczącego Rady Służby Publicznej, Marka Rockiego, senatora PO. Żeby z tym wystąpić, wypada mieć poparcie zarządu swojej partii.

Inaczej sobie tego nie wyobrażam. Rocki to profesor SGH, były rektor tej uczelni. Ważna osoba. Z Rockim też zapewne o tym rozmawiała, bo to gadatliwa kobieta jest i wpychalska. Zapewne z kimś konsultowała wystąpienie. Takich rzeczy nie robi się w próżni.

Sawicka była członkiem Rady Służby Publicznej (wymiennie nazywanej też chyba Cywilną). Ktoś musiał ją do tej funkcji rekomendować.

Nawiasem mówiąc, senator Rocki popierał prywatyzację szpitali.
________________________________________________________________________________
Zapytanie nr 1112

do prezesa Rady Ministrów

w sprawie odwołania prof. Marka Rockiego z funkcji przewodniczącego Rady Służby Cywilnej

Szanowny Panie Premierze! 26 kwietnia 2006 r. Prezes Rady Ministrów odwołał Pana Profesora Marka Rockiego z funkcji Przewodniczącego Rady Służby Cywilnej. Co do politycznych motywów tej decyzji wypowiedział się nie tylko Rzecznik Prasowy Rządu w imieniu Prezesa Rady Ministrów, ale także przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej dał wyraz na specjalnej konferencji prasowej swojemu zaniepokojeniu tym wydarzeniem, które wpisuje się w działania rządzącej partii prowadzące do unicestwienia dotychczasowych wysiłków budowania profesjonalnej i neutralnej politycznie służby cywilnej.

Odwołanie Pana Profesora Rockiego z funkcji Przewodniczącego Rady Służby Cywilnej, oprócz wspomnianego kontekstu politycznego, wiąże się również z prawdopodobnym naruszeniem przepisów ustawy o służbie cywilnej, które nie przyznają Prezesowi Rady Ministrów takiej kompetencji. Trzeba w tym kontekście przypomnieć uchwałę Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 maja 1994 r. Sygn. akt W. 7/94, w której Trybunał stwierdził, że art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34) stanowiący, iż ˝Przewodniczącego Krajowej Rady powołuje Prezydent z grona członków Rady˝, nie może być rozumiany jako dający uprawnienie do odwołania Przewodniczącego Rady z tego stanowiska. Opróżnienie stanowiska Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji następuje wskutek ustania jego członkostwa w składzie Krajowej Rady w przypadkach i trybie określonych w ustawie o radiofonii i telewizji.

W kontekście tej uchwały Trybunału zwracam się o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy zdaniem Prezesa Rady Ministrów odwołanie Pana Profesora Marka Rockiego z funkcji Przewodniczącego Rady Służby Cywilnej było zgodne z prawem?

2. Czy przed odwołaniem Pana Profesora Marka Rockiego z funkcji Przewodniczącego Rady Służby Cywilnej dokonano analizy stanu prawnego, a jeżeli tak, to czy w tej analizie wzięto pod uwagę wskazaną wyżej uchwałę Trybunału Konstytucyjnego?

Z poważaniem
Poseł Beata Dorota Sawicka
Warszawa, dnia 11 maja 2006 r.